Regulamin serwisu DietaOXY.pl
z dnia 19 maja 2017r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
DEFINICJE

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

Lp. Wyrażenie Znaczenie
1. Administrator DietLabs sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-754) ul. Chełmońskiego 8/4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000679107, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 302447233 oraz NIP 7792414027
2. Aplikacja dystrybuowane przez lub za zgodą Administratora oprogramowanie działające na Urządzeniach Mobilnych umożliwiające dostęp do Serwisu
3. Regulamin niniejszy regulamin Serwisu dietaoxy.pl
4. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie
5. Abonament opłata za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych usług w Serwisie
6. Indywidualny Plan Diety (IPD) usługa polegająca na sporządzeniu planu diety oxy oraz udostępnieniu tego planu Użytkownikowi
7. Dostęp usługa polegająca na udostępnieniu przez Administratora treści związanych z IPD, za pośrednictwem Serwisu oraz przesyłaniu powiadomień i udostępnieniu konta Użytkownika
8. Usługa IPD i Dostęp
9. Urządzenie Mobilne przenośne urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego iOS
10. Serwis strona internetowa umieszczona pod adresem: dietaoxy.pl wraz ze wszystkimi podstronami
11. Towar niebędące Usługami produkty dostępne w sklepie znajdującym się w Serwisie

§ 2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Użytkownikiem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga założenia konta Użytkownika oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Konto Użytkownika zostaje utworzone z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie. Administrator po wypełnieniu formularza rejestracyjnego prześle na podany adres e-mail wiadomość elektroniczną z instrukcją aktywacji konta Użytkownika.

§ 3
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w Aplikacji albo przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa:
   • Chrome w wersji 42 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 4 lub wyższej,
   • Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej,
   • Opera w wersji 15 lub wyższej,
   • Safari w wersji 8 lub wyższej,
  3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  4. pobranie i zainstalowanie Aplikacji w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego.
 3. Serwis może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Administrator ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

II ZAMÓWIENIA
§ 4
ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zamówić Usługę.

 2. IPD obejmuje liczbę dni zgodną z wybranym przez Użytkownika Abonamentem.

 3. Przez okres trwania IPD, za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik będzie posiadał dostęp do treści dotyczących IPD, w szczególności:

  1. testu pozwalającego na personalizację IPD dla konkretnego Użytkownika,
  2. zestawów dań w ramach diety,
  3. list zakupów.
 4. Przez okres trwania IPD Użytkownik będzie otrzymywał, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości sms informacje dotyczące stosowania IPD.

 5. Z chwilą dokonania wyboru sposobu płatności za Abonament (kliknięcia przycisku „zapłać” przy wybranym sposobie płatności) pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest:

  1. IPD,
  2. Dostęp.
 6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.

 7. Administrator sporządzi i prześle Użytkownikowi IPD niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin, po wypełnieniu przez Użytkownika testu pozwalającego na personalizację IPD znajdującego się na stronach Serwisu. Test będzie dostępny po otrzymaniu opłaty za Abonament.

 8. Od chwili otrzymania opłaty za Abonament Użytkownika otrzyma również dostęp do treści, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu.

 9. Administrator może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie.

 10. Użytkownik może wskazać konkretną datę rozpoczęcia IPD. W takim przypadku Dostęp liczony jest od dnia wskazanego na rozpoczęcie IPD.

 11. Niewykonanie przez Użytkownika czynności pozwalających na wygenerowanie IPD nie wpływa na czas trwania Dostępu.

 12. Poszczególne Indywidualne Plany Diety obejmują okres 28 dni. IPD może zostać wykupione na czas dłuższy niż obejmuje jeden IPD. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć, zgodnie z informacjami przesyłanymi za pomocą konta Użytkownika, pomiary pozwalające na przygotowanie planów diety na kolejne okresy. Niedochowanie przez Użytkownika terminu do przesłania pomiarów spowoduje, że nowe IPD nie zostanie wygenerowane do czasu uzupełnienia pomiarów. Niewygenerowanie IPD z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim nie powoduje wydłużenia Dostępu.

 13. Administrator przechowuje w ramach kont Użytkowników Indywidualne Plany Diet przez okres maksymalnie 6 (sześciu) miesięcy od dnia udostępnienia Użytkownikowi. Po tym okresie IPD są usuwane.

 14. Administrator nie przewiduje możliwości dokonywania przerw pomiędzy poszczególnymi IPD w przypadku wykupienia Dostępu na okres dłuższy niż jedno IPD.


§ 4A
ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA TOWARY

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zakupić Towar.

 2. Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta z chwilą zapłaty za Towar. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku Administratora, za wyjątkiem przesyłek za pobraniem. W przypadku wybrania przez Użytkownika dostawy za pobraniem, chwilą zawarcia umowy jest kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

 3. Towar wysyłany jest w dni robocze:

  1. w przypadku złożenia zamówienia do godziny 13.00 - tego samego dnia,
  2. w przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 lub w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy - następnego dnia roboczego.
 4. Towar wysyłany jest Pocztą Polską.

 5. Koszty wysyłki, w tym warunki, od których uzależniona jest darmowa wysyłka, Towaru wskazany jest w Serwisie w zakładce Sklep, przy wyborze formy dostawy.

 6. Towary na zasadach określonych w Serwisie i niniejszym Regulaminie wysłane są jedynie do adresatów w Polsce lub na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wysyłka Towaru do adresata poza wskazanym obszarem wymaga odrębnego uzgodnienia warunków.

 7. Administrator zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

§ 5
PŁATNOŚĆ

 1. Kwota Abonamentu obejmuje zarówno IPD jak i Dostęp, przy czym:

  1. kotwa należna za IPD to 95% wartości Abonamentu,
  2. kwota należna za Dostęp to 5% wartości Abonamentu.
 2. Kwota Abonamentu jest kwotą brutto. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostęp do IPD.

 3. Kwota podana przy Towarze jest kwotą brutto.

 4. Administrator umożliwia skorzystanie z różnych sposobów płatności za IPD i Towary. Lista aktualnie akceptowanych form płatności dostępna jest w Serwisie w zakładce Sklep. W przypadku korzystania z pośrednictwa PayU oraz innych operatorów płatności online może być konieczne zaakceptowanie regulaminu świadczenia takich usług przez dany podmiot.

 5. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za skorzystanie z poszczególnych form płatności za Abonament.

 6. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę lub zakupiony Towar Użytkownik powinien poinformować Administratora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

 7. Administrator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z infolinii. Użytkownik ponosi jedynie koszt połączenia zgodnie z taryfikatorem opłat stosowanym przez operatora Użytkownika.

III REKLAMACJA I ODSTĄPIENIE
§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej zgodnie z § 4 ust. 5, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.

 2. W przypadku zakupu Towarów termin Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Towaru.

 3. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres wskazany w § 1 ust. 1 lub też elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu.

 5. Użytkownik może wykorzystać wzór oświadczenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.

 7. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Użytkownika z żadnymi kosztami.

§ 7
REKLAMACJA

 1. Reklamacje co do Towarów, IPD lub innych usług świadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 11 Regulaminu.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

  1. oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta Użytkownika),
  2. wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania),
  3. wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot ceny).
 3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dni doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Administrator zwróci się do Użytkownika, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.

 4. Administrator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

 5. Reklamacje co do wszelkich funkcjonalności Aplikacji, w tym w szczególności dostępu poprzez Aplikację do Serwisu, zamówienia Towarów, IPD lub innych usług świadczonych przez Administratora powinny być zgłaszane za pośrednictwem platformy dystrybucji cyfrowej Aplikacji.

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 8
STOSOWANIE I REZULTATY DIETY

 1. Sporządzenie przez Administratora IPD dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku. Administrator nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, w szczególności Administrator nie posiada danych dotyczących:

  1. alergii Użytkownika,
  2. nieprzyswajania przez Użytkownika określonych produktów,
  3. zaleceń lekarskich co do niespożywania przez Użytkownika określonych produktów,
  4. schorzeń lub urazów Użytkownika,

  stąd też przed rozpoczęciem stosowania IPD należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania IPD przez konkretnego Użytkownika.

 2. Wielość czynników wpływających na proces odchudzania powoduje, że Administrator nie daje gwarancji, że stosowanie IPD przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie IPD i skonsultować się z lekarzem.

 3. Efekty stosowania IPD przez różnych Użytkowników mogą się różnić.

 4. Przeciwwskazaniami do stosowania diety będącej podstawą IPD są w szczególności:

  1. ciąża lub karmienie piersią,
  2. cukrzyca (niezależnie od typu cukrzycy),
  3. choroby nerek,
  4. choroby wątroby,
  5. wrzody żołądka lub dwunastnicy,
  6. kamienie nerkowe,
  7. podwyższone wartości wyników laboratoryjnych: prób wątrobowych (ALAT, AspAT), poziomu kreatyniny,
  8. niedobory pokarmowe,
  9. niedokrwistość,
  10. choroby dietozależne.
 5. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim lub w IPD nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka.

 6. Administrator nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkowników, w związku z czym go nie kontroluje. Użytkownicy powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

§ 9
PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indywidualny Plan Diety ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

 2. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do IPD. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania IPD we własnej diecie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości IPD jak i jego części:

  1. udostępniania i prezentowanie IPD osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji, o której mowa w § 8 ust. 1,
  2. publikowanie niezależnie od formy publikacji,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.
 3. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść IPD nie została ujawniona osobom niepowołanym.

§ 10
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Użytkownik może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  2. sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  3. pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.
 3. Użytkownik może również skorzystać ze stworzonego przez Unię Europejską internetowego systemu rozstrzygania sporów (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false).

 4. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Administrator przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 5. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 poz.1823 ze zm.) jest inspekcja handlowa (http://poznan.wiih.gov.pl/cms/?rozwiazywanie-sporow-konsumenckich,18).

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
KONTAKT

 1. Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Administratora, Użytkownik może kierować według swego wyboru:

  1. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu,
  2. pisemnie na adres Administratora wskazały w § 1 ust. 1 Regulaminu,
  3. poprzez infolinię, której numer wskazany jest na stronach Serwisu.

§ 12
DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Przekazane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza w celu świadczenia usług w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz polityką prywatności dostępną w Serwisie, pełniąc rolę administratora danych osobowych.

 2. Dane Użytkowników przetwarzane są przez Administratora jedynie w celu realizacji umowy lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

 3. Dane Użytkowników mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej, o ile Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

 4. Dane Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wiążących decyzji administracyjnych lub prawomocnych wyroków sądowych. Administrator może jednak przekazać dane Użytkownika podmiotowi realizującemu wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji tej płatności.

 5. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak spowodować brak możliwości realizacji zamówienia.

 7. Niezależnie od danych podanych osobowych przez Użytkownika, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), Administrator może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu (dane eksploatacyjne) w szczególności:

  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (m.in. adres IP urządzenia, z którego skorzystał Użytkownik),
  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  3. informacje o skorzystaniu przez Osobę Przeglądającą lub Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Administrator zastrzega, że jest zobowiązany do udzielania informacji o danych, o których mowa w ust. 7 powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 13
ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu, z tym, że zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.

 2. Złożenie nowego zamówienia przez Użytkownika możliwe jest po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Nowa treść Regulaminu dostępna jest na stronach Serwisu oraz zostanie przedstawiona do akceptacji Użytkownika przed złożeniem pierwszego zamówienia po zmianie Regulaminu.

Załączniki do regulaminu:

 1. wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zakupu Indywidualnego Planu Diety (IPD)
 2. wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zakupu Towarów
 3. informacja o odstąpieniu od umowy